Visie op de Codes

Onze visie op de Codes

Toepassing Code Diversiteit & Inclusie

Muziek, actief of passief genoten, moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het PCC is herkenbaar, uitnodigend en laagdrempelig voor een zo divers mogelijk deelnemersveld en publiek. Het PCC doet wat zij kan om muzikale kansengelijkheid onder kinderen te bevorderen. Of je je als kind wel of niet muzikaal kunt ontwikkelen heeft met sociaaleconomische en in toenemende mate ook geografische factoren te maken. Muziekles is voor steeds meer gezinnen onbetaalbaar en in veel regio’s is er zelfs geen muziekdocent meer beschikbaar voor het gewenste instrument. Dit staat haaks op overheidsbeleid om tot een inclusieve cultuursector te komen. Het PCC levert een constructieve bijdrage aan een positieve tegenbeweging en doet dat o.a. via haar interpretatie van de Code Diversiteit en Inclusie.

Partners: het advies van de commissie over de aanvraag 2021-2024 is ter harte genomen. Het PCC spreekt veelvuldig met organisaties die een cultureel divers deelnemersveld en achterban hebben, zoals Het Leerorkest, Méér Muziek In De Klas en Kunstbende. Hun directies hebben bij het PCC het thema (muzikale) kansengelijkheid op de radar gebracht. Het PCC werkt met hen samen in de deelnemerswerving voor De Muziekwedstrijd en biedt de Classic Express aan als rijdende inspiratiebron voor hun activiteiten. Samen roepen wij de Rijksoverheid op tot nieuw beleid om buitenschools muziekonderwijs betaalbaar te maken voor alle kinderen. Onze organisaties delen de overtuiging dat muzikaal talent in alle hoeken en gaten van de samenleving aanwezig is, ongeacht sociaaleconomische verschillen, en dat dit talent alle ruimte verdient om zich te manifesteren. Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt het PCC via KJI aan het meer bereikbaar maken van muziekles. Deze gecombineerde inspanningen, tezamen met alle andere initiatieven van culturele organisaties in Nederland, leiden tot een kleurrijk muziekbestel, van lespraktijk tot wijkinitiatieven, en van partners zoals jeugdorkesten en concoursen tot conservatoria.

Programma: het PCC heeft een breed portfolio waarin alle kinderen en jongeren met interesse in muziek zich herkennen; als publiek en als deelnemer. Het PCC biedt activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, voor tieners, en een kleiner deel voor jongeren aan het conservatorium. Er is diversiteit in genres: jazz en aanverwante stijlen, klassiek en compositie.
De Muziekwedstrijd is maximaal divers in repertoire, instrument en stijl en meer dan de helft van de deelnemers heeft een niet-westerse achtergrond. Een deel van hen stroomt door naar de concoursen. De deelnemersreis zoals die in 2021-2024 werd geïntroduceerd, werkt. Deze positieve trend zet het PCC in via beeldcampagnes bij deelnemerswerving om de culturele diversiteit verder te vergroten en herkenning op te roepen bij een zo breed mogelijke groep kinderen en jongeren.

Personeel: de organisatie zoekt continu naar een breed perspectief op eigen functioneren en rol in de samenleving. Grote diversiteit in samenstelling van team en bestuur helpt hierbij. Diversiteit bestaat uit leeftijdsspreiding, gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, professionele competenties en expertise. De zoektocht naar aanvullende perspectieven is niet eenvoudig; ook het inschakelen van gespecialiseerde recruitmentbureaus heeft niet persé tot een cultureel diverse groep sollicitanten geleid. Desondanks is zowel binnen team als bestuur de culturele diversiteit toegenomen. De leeftijdsspreiding is op kantoor goed in orde: met 11 mensen zijn alle decennia tussen 20 en 60 jaar vertegenwoordigd. Binnen het bestuur is leeftijdsspreiding beperkt en behoeft in 2025-2028 aandacht bij het vervullen van vacatures.

Publiek: het PCC belooft deelnemers een uniek podium. Daarbij hoort publiek dat de jonge muzikanten aanmoedigt en nadien blijft volgen. In 2021-2024 stegen de publieksaantallen na de pandemie aanzienlijk, waaronder ook het online publiek. Verjonging van het publiek vindt plaats door specifieke doelgroepen uit te nodigen voor de finales, zoals muziekdocenten (en hun leerlingen) en jeugdorkesten. Met het succes van De Muziekwedstrijd en de toegenomen culturele diversiteit van het deelnemersveld, verrijkt ook de samenstelling van het publiek. Tot slot worden toegangsprijzen voor evenementen laag gehouden om financiële drempels weg te nemen, en zijn zelfs gratis/met grote korting voor houders van bijvoorbeeld een Ooievaarspas.

Toepassing Governance Code Cultuur

De acht principes uit de Governance Code Cultuur (GCC) worden allemaal toegepast. Er wordt gewerkt volgens het bestuur-directiemodel. De dagelijkse leiding en beleidsvoorbereiding is in handen van de directie. Het bestuur fungeert als toezichthouder maar is juridisch eindverantwoordelijk en tekent het beleid af in de bestuursvergaderingen.

In 2021 is door een externe jurist een nieuw Bestuur- en Directiereglement opgesteld, op basis van de acht principes van de GCC (bijlage in portal). Het bestuur heeft de intentie het huidige bestuursmodel voort te zetten. Zij ziet de positie van de directie als een van jong bestuurlijk talent waar belangrijke ervaring opgedaan kan worden binnen een relatief kleine organisatie. Het bestuur is van mening dat het huidige bestuursmodel de benodigde flexibiliteit biedt om de directie waar nodig te ondersteunen, daar waar een RvT in de regel minder vrijheid tot handelen heeft.

 

Toepassing Fair Practice Code

Fair Pay
Het PCC is aangesloten bij de CAO Nederlandse Podia en betaalt werknemers volgens deze CAO. Vervangend en aanvullend ingehuurd personeel wordt betaald volgens de CAO-aanwijzingen. Voor kortdurende inhuur (juryleden, docenten, musici) worden lumpsum-bedragen betaald. Voor vergelijkbaar werk worden dezelfde tarieven betaald en hierover wordt transparant gecommuniceerd.

Fair share
Voor concerten door prijswinnaars die door bemiddeling van het PCC tot stand komen, worden vaste tarieven voor honorering van musici gehanteerd (KVR) en daarnaast een bedrag voor de organisatiekosten op basis van gemiddelde inzet van uren en reële bruto-bruto uurtarieven.

Fair Chain
Voor kantoorpersoneel reserveert het PCC 1% van de bruto loonsom voor scholing. Dit budget wordt aangevuld met aanvragen bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten, waarvoor werkgever en werknemer premie afdragen. Zo wordt duurzame inzet van medewerkers bevorderd.

Het PCC ziet voor zichzelf een rol als voortrekker als het gaat om het implementeren van de Fair Practice Code. Dit omdat zij jonge talentvolle muzikanten begeleidt in hun weg naar een duurzame beroepspraktijk in of met de muziek. Die beroepspraktijk kan enkel duurzaam zijn als er tegen eerlijke voorwaarden wordt gewerkt en bestaanszekerheid kan worden opgebouwd. Als werkgever én opdrachtgever heeft het PCC daarmee een voorbeeldfunctie.

Als werkgever sloot het PCC zich per 1-1-2020 aan bij de CAO Nederlandse Podia en is zij onderdeel van de Kring Werkgeverszaken binnen de VSCD. Daarmee is de organisatie o.a. de verplichting aangegaan de bijbehorende salaristabellen en loonontwikkeling te volgen, alsook de pensioenregeling via PFZW. Met deze stap is perspectief en rust geboden aan haar werknemers over arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. Dit is bevorderend voor duurzame arbeidsrelaties. Naast individuele ontwikkelkansen is er tevens beleid ontwikkeld om als gehele organisatie verder te professionaliseren via thema-specifieke trainingen. Voorbeelden van thema’s zijn projectmanagement, analyses op drijfveren en teamrollen, sociale veiligheid op de werkvloer en diversiteit en inclusie. In het kader van duurzame inzetbaarheid neemt het PCC deel aan een bedrijfsfitnessregeling.

Als opdrachtgever volgt het PCC de regels die voortvloeien uit de CAO bij  het inhuren van freelancers, in het bijzonder voor tijdelijke vervanging of aanvulling van het vaste team. Zo wordt sinds 2022 een opslag van 50% op het uurloon uit de salaristabel van de CAO gebruikt om tot een minimaal uurtarief te komen voor werkzaamheden die anders in loondienst waren uitgevoerd. Met andere freelancers als juryleden – op jaarbasis gemiddeld 75 professionals –  worden afspraken gemaakt op basis van het volledig takenpakket. Een afspraak op basis van uurtarief maakt de projecten onbetaalbaar; er wordt een totaalbedrag voor de honorering gehanteerd, in combinatie met de uitstekende faciliteiten zoals hotelovernachtingen en maaltijden. Het PCC is hierover transparant naar haar belanghebbenden en is hier tot op heden altijd in goed overleg tot overeenstemming gekomen. Als opdrachtgever naar andere freelancers en overige dienstverleners worden marktconforme afspraken gemaakt. Hierbij moet worden gedacht aan ontwerpers, videografen en ICT-bedrijven.

Het PCC is tevens veelvuldig opdrachtgever voor prijswinnaars van de concoursen, om de vele tientallen concertaanvragen per jaar in te vullen. Deze muzikanten worden altijd betaald (ten minste) volgens de Kleine Vergoedings Regeling (KVR) van €163,- voor externe concertaanvragen. Het betreft hier geen volledig concert maar een aandeel in een concert, ook wel podiumbeurt genoemd. Voor concerten in de Classic Express gelden hogere dagvergoedingen die ofwel worden verloond ofwel worden gefactureerd aan het PCC.

In algemene zin houdt het PCC met alle stakeholders goed contact over eerlijke tarieven, aanvullende vergoedingen en andere arbeidsomstandigheden. Zo kreeg de organisatie in 2021 signalen dat sommige van de vaste tarieven voor juryleden en presentatoren in de Classic Express begonnen te knellen. Kort hierna zijn de tarieven in goed overleg met de belanghebbenden verhoogd, om recht te doen aan hun inkomenspositie, ervaring, deskundigheid en langdurige betrokkenheid bij de organisatie.